Linux VPS主机性能评测脚本


SuperBench脚本:

1、中文版
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/ZBench/master/ZBench-CN.sh && bash ZBench-CN.sh
2、英文版
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/ZBench/master/ZBench.sh && bash ZBench.sh

bench.sh脚本:

#方法一
wget -qO- bench.sh | bash
#方法二
curl -Lso- bench.sh | bash

声明:渐行渐远|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - Linux VPS主机性能评测脚本