vps测速脚本

2019-12-3

vps测速脚本1:全中文bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed) 2:91yun...


Linux ssh 安全设置

2018-12-1

Linux ssh 安全设置,Linux默认的SSH端口是22,为了安全性就需要修改掉默认的SSH端口号,防止被穷举密码。禁止root...